Žiadosti o NFP v systéme ITMS2014 v priebehu roka 2017 jednoduchšie

Žiadosti o NFP v systéme ITMS2014 v priebehu roka 2017 jednoduchšie

Pred rokom, v októbri 2016 som poukázal v inom článku na niekoľko problémov žiadateľov o NFP pri práci so systémom ITMS2014, predovšetkým veľmi pracné viacnásobné vkladanie skenovaných 15-20 povinných príloh žiadosti o NFP (v prípade niektorých príloh až 6-krát vkladanie tej istej prílohy, podľa počtu požiadaviek vyjadrených v podmienkach oprávnenosti poskytnutia pomoci), spolu s málo prehľadnou obrazovkou pri vkladaní príloh. Už v prvom polroku 2017 bol tento problém odstránený, všetky prílohy sa vkladajú len raz pri teste splnenia požiadaviek príslušnej schémy štátnej pomoci.

V tom prípade užívateľovi už neprekáža neprehľadný zoznam podmienok oprávnenosti poskytnutia pomoci, ktoré nie sú očíslované, ani farebne odlíšené, ak už sa kurzor “nemôže” vrátiť na aktuálne spracovávanú podmienku po dokončení vloženia danej prílohy…

Žiadateľ to rád prepáči v prípade úspechu projektu…