Základné črty vývoja firiem v sektore MSP (1990-2005)

Základné črty vývoja firiem v sektore MSP (1990-2005)

Vývoj podnikateľského prostredia SR za posledných 15-18 rokov prešiel určitými etapami, ktoré mali svoje objektívne príčiny v celom národnom hospodárstve. Súviseli s postupnými zmenami vlastníckych vzťahov v trhovom prostredí, po tzv. malej, ale predovšetkým po veľkej privatizácii a následnej objektívne vynútenej reštrukturalizácii odvetví národného hospodárstva.

Pri istom zjednodušení môžeme hovoriť o 3 časových fázach vývoja slovenských firiem od začiatku 90-tych rokov 20. storočia až po súčasnosť (2007) :

  • obdobie tzv. krízy likvidity,
  • obdobie tzv. krízy efektívnosti,
  • obdobie krízy stratégie a riadenia.

Tieto faktory sa špecificky prejavili v sektore MSP, ktorý sa vyznačoval značnou podkapitalizáciou a často nedostatočným know – how v riadení a neprimeranými ambíciami už spomínanej tzv. slovenskej kapitálotvornej vrstvy. Dôsledkom bolo často neúmerné zadĺženie mäkšími úvermi bývalých štátnych bánk a postupná strata platobnej schopnosti mnohých firiem v prvej polovici deväťdesiatych rokov a následná vlna konkurzov. Kapitál, vedomosti i skúsenosti v riadení v trhovom prostredí priniesli okrem zahraničných investorov a finančnej pomoci EÚ v podnikateľskom sektore aj mnohé manažmenty slovenských firiem, ktoré sa museli vysporiadať s často existenčnými problémami. Napriek vysokému hospodárskemu rastu v posledných rokoch však zaostáva naša ekonomika v podpore technologických inovácií a výrob s vyššou pridanou hodnotou. Potenciál znižovania nákladov vo firmách sa postupne vyčerpal. Prekonanie tzv. krízy stratégie vyvolalo v našich firmách potrebu stáleho zlepšovania procesov inováciami každého druhu. Je to do určitej miery vnútorne podmienená postupnosť štrukturálnych zmien od nízko kvalifikovaných hromadných výrob, orientovaných na využitie dočasných konkurenčných výhod transformovaných ekonomík k výrobám a službám s vyššou pridanou hodnotou v období vysokého hospodárskeho rastu. Náročnosť tejto úlohy zvyšuje stála potreba vysokých investícii do infraštruktúry (diaľnice, energetika, informatizácia a pod.).

Bez pochopenia kontextu vývoja podnikateľského prostredia v SR nie je možné správne pochopiť ani problémy stratégie a finančného manažmentu našich firiem . Tieto problémy vyvolali potrebu ďalšej strategickej orientácie podnikateľského prostredia na tzv. znalostnú ekonomiku a zvýšenie konkurenčnej schopnosti podnikateľských subjektov. Strategické priority, popísané v tzv. Lisabonskej stratégii a z nej vychádzajúcej inovačnej stratégii SR naznačujú kľúčovú úlohu rizikového kapitálu ako jedného z nástrojov podpory inovácií v investične orientovaných projektoch.

Poznámka na záver (napísaná v r. 2010)

Tak ako Lisabonská stratégia o raste výkonnosti ekonomiky EÚ v nasledujúcich rokoch, rovnako aj zvýšený podiel rizikového kapitálu na financovaní investícií sektora MSP zostáva zatiaľ nenaplnenou ambíciou. Príčiny týchto dvoch konštatovaní sú rozdielne…

Ing. Stanislav Horváth, konateľ MSP-CONSULT, s.r.o. (interný dokument firmy, r. 2009)