Transformácia právnej formy živnostníka na právnickú osobu

Transformácia právnej formy živnostníka na právnickú osobu

(zdroj : manuál v rámci projektu UTI STU (2007-2009), časť “Postup pri zakladaní podniku”)

Na úvod poznamenávame, že fyzická osoba sa nemôže jednoducho zmeniť na právnickú osobu, môže však založiť niektorú formu právnickej osoby. Majetok fyzickej osoby môže novovzniknutej právnickej osobe postupne alebo jednorázovo predať, prenajať, požičať alebo darovať, s podmienkou dodržania obvyklých postupov a daňových povinností v súlade s legislatívou.

Častou zmenou právnej formy podnikania fyzických osôb je založenie právnickej osoby, najčastejšie spoločnosti s ručením obmedzeným.
Táto zmena obyčajne súvisí s nárastom obratu podnikateľa a z toho vyplývajúcim rizikom nutnosti ručenia celým majetkom fyzickej osoby v prípade neúspechu v podnikaní v budúcnosti. Iným dôvodom môže byť aj plánované spojenie podnikateľa s iným subjektom pri rozvoji podnikania.

Preto je zaradené na tomto mieste určité zhrnutie vybraných problémov pri zmene právnej formy podnikania z fyzickej na právnickú osobu (najčastejšie s.r.o.).

V prípade založenia s.r.o. sú potrebné tieto kroky :

 • požiadať kontaktné miesto živnostenského oddelenia obvodného úradu podľa sídla spoločnosti o vydanie živnostenského listu budúcej právnickej osoby s uvedením obchodného mena, sídla, predmetu podnikania (výpis z registra trestov konateľa (-ov) zabezpečí kontaktné miesto elektronickou cestou),
 • (živnostenské oprávnenie fyzickej osoby nie je možné automaticky „preniesť“ na budúcu právnickú osobu),
 • v prípade jediného spoločníka spísať zakladateľskú listinu s úradne overeným podpisom, v prípade viacerých spoločníkov podpísať spoločenskú zmluvu s notárskou zápisnicou,
 • vklady spoločníkov v čase podpisu spoločenskej zmluvy musia byť splatené aspoň na 30 % tak, aby celková hodnota splatených vkladov bola aspoň 2,5 tis. EUR,
 • v prípade jediného zakladateľa musí byť základné imanie min. 5 tis. EUR splatené ešte pred podaním návrhu na zápis firmy do OR,
 • zriadiť bankový účet právnickej osoby pre zloženie vkladov spoločníkov do základného imania,
 • požiadať registrový súd prostredníctvom kontaktného miesta ŽO ObÚ o zápis spoločnosti do OR, predložiť údaje o konateľoch a doklad o splatení základného imania, poplatok za zápis do OR je 331, 50 EUR,
 • sídlom spoločnosti sú obvykle nebytové priestory, žiadateľ dokladuje pred zápisom do OR oprávnenie na užívanie stavby listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou, prípadne súhlasom majiteľa budovy so zriadením sídla spoločnosti,
 • po zápise spoločnosti do OR (do 5 dní) banka uvoľní disponovanie so zdrojmi bankového účtu ,
 • kontaktné miesto ŽO ObÚ v súčinnosti so žiadateľom zabezpečí registráciu právnickej osoby na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb, spolu s kontaktom so zdravotnými poisťovňami,
 • v prípade plnenia povinností firmy ako zamestnávateľa voči SP je potrebné postupovať podľa jej pokynov.

Niekoľko poznámok na záver:

Spoločnosť sa považuje za založenú dňom podpisu zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy (podľa toho, či má jediného zakladateľa alebo viac spoločníkov), pričom za dátum vzniku sa považuje dátum zápisu do OR, so všetkými právami i povinnosťami z toho vyplývajúcimi, napr. povinnosť viesť podvojné účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve.

V tejto súvislosti pripomíname, že podobne ako nie je „voľne prenosné“ živnostenské oprávnenie fyzickej osoby na vznikajúcu právnickú osobu, rovnako nie je „voľne prevedený“ ani majetok fyzickej osoby na právnickú osobu, hoci môže byť bezprostredne ďalej používaný tou istou fyzickou osobou. Tento fakt si podnikateľská verejnosť často neuvedomuje, čo býva zdrojom mnohých nepresností v účtovníctve fyzickej osoby, ktorá založila obchodnú spoločnosť. Je potrebné si uvedomiť, že fyzická osoba a založená spoločnosť sú 2 odlišné účtovné jednotky so štandardnými obchodnými vzťahmi medzi sebou, s prihliadnutím na špecifický vzťah, personálne, prípadne majetkové prepojenie týchto účtovných jednotiek.

Ing. Stanislav Horváth, konateľ MSP-CONSULT, s.r.o., (2007-2009)