Ponukový list firmy

Podnikateľské poradenstvo (všeobecný ponukový list)

Vážení obchodní partneri,

odporúčame do Vašej pozornosti ponuku poradenských služieb MSP-CONSULT, s.r.o.:

 • vybrané projekty podnikateľského (i verejného) sektora, spĺňajúce podmienky na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov a komunitárnych programov EÚ,
 • v podnikateľskom poradenstve zameranom na finanačnú analýzu firiem a projektov, podnikateľské plány, Vašu stratégiu vyjadrenú obchodnými a finančnými cieľmi, zvýšenie Vašej konkurenčnej schopnosti a ochrana Vašich ekonomických záujmov elimináciou rizík,
 • odborné stanoviská, analýzy, alebo štúdie súvisiace so všeobecnou hodnotou firiem (nejde o znalecké posudky).

Naša ďalšia spolupráca môže byť zameraná aj na prieskum relevantnosti rozvojových plánov Vašej firmy s aktuálnymi výzvami širokej škály nástrojov:

 • štrukturálnych fondov (vybrané operačné programy Partnerskej dohody 2014-2020),
 • komunitárnych programov riadených priamo Európskou Komisiou,
 • ostatných možností grantových nástrojov a dotácií.

Prečo by ste mali s nami spolupracovať ?

Okrem posúdenia súladu vašich zámerov s navrhovanými aktivitami a vypracovania žiadostí o NFP poskytujeme poradenstvo vo všetkých fázach priebehu projektu. Osobitný dôraz kladieme na previazanosť investičných zámerov s finančným plánom a stratégiou firmy až po realizáciu schválených projektov.

Pridanou hodnotou našej ponuky nie je len vypracovanie potrebnej dokumentácie k žiadosti o NFP s využitím skúseností hodnotiteľov projektov, ale predovšetkým reálna skúsenosť s firemnými procesmi, s ich odlišnosťami vo veľkých firmách a v sektore MSP. To je zároveň aj možná odpoveď na otázku, prečo by ste si mali vybrať práve nás na spoluprácu v tejto oblasti.

V oblasti podpory podnikania inovatívnych firiem sme sa firma venovala aj spolupráci s Univerzitným technologickým inkubátorom STU Bratislava pri realizácii národného projektu na podporu začínajúcich inovatívnych firiem (2007-2009), ale aj nadnárodnému projektu OSN/GEF “Laborec-Uh” (2011-2012) so širším zameraním na podporu ekologického podnikania v poľnohospodárstve, ochranu prírody a krajiny v povodí riek Laborec-Uh.

Niekoľko referencií o úspešných projektoch minulých rokov

 • vybudovanie strediska na ekologické spracovanie plastového odpadu (40 mil. Sk),
 • zníženie emisií a rekonštrukcia kotla na spaľovanie biomasy a uhlia (250 mil. Sk),
 • modernizácia výroby nábytku inovatívnou technológiou (14 mil. Sk, 7 mil. Sk, 350tis. EUR),
 • rozšírenie výroby drevospracujúcej firmy o výrobu drevených peliet (45 mil. Sk),
 • stratégia ďalšieho rozvoja regionálneho výrobcu kancelárskeho nábytku,
 • modernizácia povrchovej úpravy inovatívnou technológiou (36 mil. Sk),
 • rozšírenie výroby stavebných prvkov (35 mil. Sk),
 • modernizácia procesov v textilnom skúšobníctve (3 mil. Sk),
 • obstaranie inovatívnej technológie na výrobu nábytku (110 tis. EUR),
 • obsataranie inovatívnej technológie na výrobu kovových konštrukcií (198 tis. EUR)
 • úspora energie zateplením objektu v textilnom skúšobníctve (120 tis. EUR).

V prípade záujmu o spoluprácu s Vami radi prediskutujeme súvisiace otázky. Šancu na úspech majú firmy schopné naplánovať a financovať dlhodobé investície, lebo NFP je poskytovaný refinančným spôsobom.  Vašou úlohou bude zabezpečiť externé prílohy žiadosti a súčinnosť s poradcom vo fáze prípravy, realizácie a monitorovania projektu.

 

S pozdravom,

Ing. Stanislav Horváth, konateľ MSP-CONSULT, s.r.o.

Ako Vám môžeme pomôct?

Skúsenosti spoločnosti siahajú až do obdobia prípravy a implementácie predvstupových fondov EÚ.

Stanislav is a respectful manager and advisor, doing the maximum for his customers.

Rene Deprez
Konateľ, Drevocom, s.r.o.

Od začiatku spolupráce som na moje požiadavky dostal vždy promptnú odpoveď. Prístup pána Horvátha hodnotím veľmi dobre, bol ochotný, poskytoval rýchle odpovede a cenné rady.

Ing. Juraj Tomlain, PhD.
Konateľ, T - Industry, s.r.o.