Investičný proces rizikového kapitálu

Investičný proces rizikového kapitálu

2. kapitola firemnej príručky MSP-CONSULT, s.r.o. – výber z textu, r. 2007-2009

(text čerpal vybrané informácie aj zo stránky SAEF, a.s. –  www.saef.sk s jej súhlasom)

 

V časti 2.1 je popísaný priebeh fáz investičného procesu pri vstupe rizikového kapitálu do firmy záujemcu. Proces sa začína vypracovaním, ale predovšetkým prezentovaním kvalitného a previazaného podnikateľského plánu investorovi. Dôležitá je presvedčivosť prezentácie zámeru z pohľadu obchodných a finančných cieľov, spolu s procesmi na ich realizáciu. Práve preto bude tejto kľúčovej vstupnej úlohe venovaná samostatná podkapitola 2.2, ktorá naznačí možné prístupy a koncepcie pre vypracovanie podnikateľského plánu. Časť 2.1 popisuje nadväznosť procesov kapitálového vstupu investora rizikového kapitálu do firmy záujemcu. Tento časový úsek môže trvať niekoľko mesiacov (približne pol roka), podľa špecifických zvyklostí investorov a okolností sprevádzajúcich celý investičný proces.

Úspešné riadenie procesov investičného cyklu rizikového kapitálu si vyžaduje špecifické know – how založené na širokej škále vedomostí a skúseností z podnikateľského sektora. Manažéri rizikových fondov sa stretávajú s veľkým počtom potenciálnych investičných zámerov v rôznych odvetviach podnikania, ich úlohou je rozpoznať príležitosti na svoj podnikateľský úspech, t.j. zhodnotenie svojho majetkového podielu vo firmách, ktoré je podmienené podnikateľským úspechom firiem-záujemcov o rizikový kapitál. Preto musia nájsť vhodné komunikačné a riadiace metódy, ktoré budú napomáhať dosiahnutiu zhody záujmov pôvodných vlastníkov a investorov rizikového kapitálu.

2.1. Časový priebeh fáz investičného procesu

Na získanie   rizikového financovania musí podnikateľ vypracovať kvalitný podnikateľský plán   a spolupracovať s investičnými manažérmi fondu pri analýze podnikateľského zámeru. Investičný proces pozostáva z niekoľko na seba nadväzujúcich krokov a činností, ktorých cieľom je v maximálne možnej miere objektívne posúdiť investičnú príležitosť a stanoviť podmienky vstupu spolu s pravidlami spolupráce.

Nasledujúce riadky bližšie popisujú jednotlivé kroky investičného procesu z pohľadu investora. Ako príklad bol použitý popis investičného procesu Slovensko-amerického fondu (verejne dostupný na jeho webovej stránke), ktorý s malými odlišnosťami v terminológii alebo v prístupe k spájaniu, resp. oddeľovaniu jednotlivých procesov do samostatných etáp môžeme považovať za prevažujúci a „vzorový“.

Pri podrobnejšom skúmaní etáp investičného procesu viacerých spoločností spravujúcich rizikový kapitál sa jednoznačne potvrdí spoločný základ, ktorý je založený na niekoľko mesiacov trvajúcej časovej postupnosti posúdenia a analýze podnikateľského zámeru, prerokovaní predbežnej ponuky a ostatných podmienok kapitálového vstupu, následnej hĺbkovej analýze obchodnej,  finančnej, procesnej a rastovej pozície záujemcu, až po schválenie kapitálovej transakcie štatutárnym orgánom investora, monitoring priebehu projektu a samotný „exit“ rizikového investora zo spoločnosti záujemcu o rizikový kapitál.

Tento postup názorne pomôže pochopiť začínajúcim podnikateľom zložitosť a špecifické stránky investičného procesu rizikového kapitálu :

2.1.1. Predstavenie podnikateľského zámeru

Podnikateľský subjekt, ktorý sa zaujíma o financovanie, kontaktuje rizikového investora s cieľom vytvoriť si lepšiu predstavu o možnosti financovania svojich podnikateľských aktivít. Ak výsledky diskusie naplnia predbežné očakávania oboch strán, oboznámi investor žiadateľa o priebehu investičného procesu a poskytne mu zoznam podkladov, ktoré je potrebné dodať na pokračovanie rokovaní. V tejto fáze často rozhoduje aj intuícia rizikového manažéra na jednej strane a zároveň, schopnosť firmy-záujemcu presvedčiť o reálnosti svojho podnikateľského zámeru. Ak predložený podnikateľský zámer nespĺňa obvyklé kritériá tzv. prvého posúdenia, dochádza k prerušeniu ďalšieho rokovania už v tomto štádiu, ešte pred predbežnou analýzou.

Spôsobom prezentácie investičných zámerov je venovaná osobitná časť 2.2.

2.1.2. Predbežná analýza

Detailný podnikateľský plán umožní investorovi hlbšie preniknúť do podstaty podnikateľského zámeru a zhodnotiť potenciálnu ziskovosť a riziko spojené s poskytnutím finančných prostriedkov. V tejto fáze investičný manažér, ktorý túto činnosť zastrešuje, detailne analyzuje podnikateľský zámer, konzultuje svoje názory s odborníkmi, ktorí v predmetnej oblasti majú potrebné skúsenosti a realizuje u podnikateľa interný audit, cieľom ktorého je rámcovo overiť či prezentované fakty sú v súlade so skutočnosťou. Objektom auditu je predovšetkým ekonomická stránka fungovania spoločnosti, súčasná finančná situácia podnikateľského subjektu a stav dodržiavanie zákonom stanovených pravidiel.

Zistené fakty spolu s celkovým hodnotením a predbežným návrhom podmienok za ktorých by investor poskytol financovanie predkladá investičný manažér vo forme investičného zámeru na posúdenie investičnej komisii, ktorá zaujme k investičnej príležitosti stanovisko. Detaily tohto postupu sa líšia v jednotlivých spoločnostiach rizikového kapitálu v závislosti na špecifikách know – how rizikového investora, daného odvetvia, prípadne krajiny.

2.1.3. Predbežná ponuka

Ak komisia (alebo iný orgán s kompetenciou predbežného posúdenia investičného zámeru) zaujme kladné stanovisko, investor predloží žiadateľovi nezáväznú ponuku na financovanie jeho podnikateľských aktivít. Súčasťou predbežnej ponuky je výška poskytnutých prostriedkov, požadovaný obchodný podiel, spôsob čerpania, predkupné práva a ďalšie podmienky, pri naplnení ktorých je Investor pripravený poskytnúť potrebné financovanie. Táto ponuka má právne nezáväzný charakter, predstavuje v podstate zmluvu o budúcej zmluve, vyjadruje vôľu oboch strán pokračovať v krokoch smerujúcich k záväznej spolupráci. Je vždy podmienená výsledkom ďalšieho nezávislého overovania   skutkového stavu u žiadateľa.

2.1.4. Hĺbkový audit – Due Dilligence

V tejto fáze prebieha hĺbková previerka spoločnosti, ktorej súčasťou je účtovný, právny a environmentálny audit. Audit je realizovaný externými spoločnosťami, z dôvodu získania nezávislých a maximálne objektívnych informácií.

Výsledky due dilligence potvrdia alebo ukončia záujem investora o poskytnutie financovania. V kladnom prípade nastane záverečné kolo rokovaní, počas ktorých sa vykryštalizuje konečná podoba štruktúry, formy a časového rozloženia financovania. Súčasťou rokovaní je dosiahnutie dohody v otázkach personálneho obsadenia v orgánoch spoločnosti, definícia práv, povinností a spôsobu vykonávania činnosti orgánov.

2.1.5. Uzavretie zmluvy

V záverečnom kroku spracuje investičný manažér získané poznatky do investičného návrhu, ktorý predloží na vyjadrenie vedeniu investora.
Po schválení investičného návrhu a zapracovaní pripomienok vedenia investora sa pristúpi k podpisu investičnej a spoločenskej (alebo akcionárskej) zmluvy (a zmeny stanov). Oba dokumenty sú právne záväzné pre obe strany. Investičná zmluva obvykle rieši aj spôsob komunikácie s tretími osobami, vzájomné predkupné právo a exkluzivitu vzťahov počas trvania investície. V tejto fáze je obvykle schválený aj strednodobý obchodno-finančný plán spoločnosti v závislosti od časového horizontu investície.

2.1.6. Čerpanie

Po splnení odkladacích podmienok, ktoré sú súčasťou investičnej zmluvy (pričom obvykle vymedzujú podmienky nadobudnutia jej   účinnosti), môže dôjsť v zmysle odsúhlaseného   rozpočtu k čerpaniu a účelovému použitiu finančných prostriedkov podnikateľom.

2.1.7. Poinvestičná spolupráca

Počas obdobia vzájomného spolužitia investor aktívne pristupuje k zvyšovaniu hodnoty spoločnosti a formou poradenstva v oblasti riadenia a financovania pomáha spoločnosti v dosahovaní vytýčených cieľov. Svoj vplyv na strategické smerovanie a kontrolu nad dosahovanými ekonomickými výsledkami investor spravidla realizuje prostredníctvom ním menovaných zástupcov v orgánoch spoločnosti.

2.1.8. Výstup z investície – exit

Časový horizont investície sa spravidla pohybuje v rozmedzí 5 – 7 rokov. Po uplynutí tohto obdobia investor predáva svoj obchodný podiel či už spoločníkovi alebo strategickému partnerovi. Nie je však výnimkou, aj kratší horizont, ak sa objaví zaujímavá príležitosť k predaju.