Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_2/9/0/9084a4fa-9b7d-4aed-aa8e-d686a1bc292a/mspconsult.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_2/9/0/9084a4fa-9b7d-4aed-aa8e-d686a1bc292a/mspconsult.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 601
Faktory ovplyvňujúce právnu formu spoločnosti – MSP-CONSULT, s.r.o.

Faktory ovplyvňujúce právnu formu spoločnosti

Faktory ovplyvňujúce právnu formu spoločnosti

(zdroj TREND, 16. 9. 2004 – skrátené a doplnené vlastnými poznatkami)

 

V inom dokumente bola popísaná zmena právnej formy podnikania fyzickej osoby na právnickú osobu typu s.r.o. ako najviac prevládajúcu formu podnikania právnickej osoby. Jej obľúbenosť môže súvisieť s pomerne nízkym základným imaním (5 tis. EUR) a právnym vymedzením ručenia za záväzky firmy.

V nasledujúcej časti uvádzame dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú často pozitívne alebo negatívne voľbu právnej formy podnikania právnických osôb :

 • spoločnosť s ručením obmedzeným, (s.r.o.),
 • akciová spoločnosť, (a.s.),
 • všeobecná obchodná spoločnosť, (v.o.s.),
 • komanditná spoločnosť, (k.s.).

s.r.o.

 • stačí 1 zakladateľ, možnosť pružného riadenia aj na valnom zhromaždení,
 • firma ručí len do výšky svojho majetku,
 • majetok firmy oddelený od majetku spoločníkov,
 • spoločník ručí len do výšky nesplateného vkladu,
 • relatívne nízke základné imanie 200 tis. Sk,spoločnosť povinne tvorí rezervný fond,
 • v prípade 1 zakladateľa netreba notársku zápisnicu, iba overený podpis,
 • v prípade vyššieho počtu spoločníkov (až 50) je riadenie zložité,
 • s.r.o. obvykle nevyužívajú možnosť zriadenia dozornej rady, čo je často príčinou menšej firemnej kultúry v riadení a plánovaní (nedostatočné kontrolné mechanizmy valného zhromaždenia spoločníkov),
 • konateľ môže vykonávať funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie (podľa obch. práva) alebo na základe pracovnej zmluvy (podľa prac. práva)
 • zákaz konkurencie sa vzťahuje na konateľov a členov DR , ak je zriadená,
 • právo na podiel na zisku, resp. likvidačnom zostatku podľa pomeru splatených vkladov,
 • menšie požiadavky na zverejňovanie informácií o hospodárení oproti a.s. (podľa toho, či je firma povinná overovať uzávierku audítorom).

a.s.

 • spoločnosť môže založiť min. 1 právnická alebo 2 fyzické osoby,
 • spoločnosť nemôže založiť len 1 fyzická sosoba,
 • počet akcionárov nie je limitovaný,
 • akcionár neručí za záväzky spoločnosti,
 • zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice,
 • relatívne vysoké základné imanie 1 mil. Sk
 • spoločnosť je vedená predstavenstvom v zmysle stanov,
 • firma má prehľadný systém riadenia VZ a kontroly dozornou radou,
 • spoločnosť je personálne náročnejšia ako s.r.o.,
 • vyššie požiadavky na zverejňovanie informácií,
 • zákaz konkurencie pre členov predstavenstva a DR (prísnejší ako u konateľov s.r.o.).

v.o.s.

 • nemôže byť založená 1 osobou, riziko je preto rozdelené,
 • nie je potrebné základné imanie,
 • spoločenská zmluva je zapísaná do OR,
 • nemusí povinne tvoriť rezervný fond,
 • spoločníci konajú v menen firmy podľa dohody v zmluve,
 • zisk a strata sa rozdeľujú rovnakým dielom,
 • spoločnosť zodpovedá za záväzky, ak ich nesplní,
 • spoločníci ručia nerozdielne celým svojím majetkom,
 • zákaz konkurencie platí pre všetkých spoločníkov,
 • nárok na podiel na zisku podľa účtovnej uzávierky,
 • na vystúpenie z v.o.s. alebo pristúpenie spoločníka je potrebná zmena spoločenskej zmluvy.

k.s.

 • nemôže byť založená 1 osobou,
 • je kombináciou s.r.o. a v.o.s., má 2 skupiny spoločníkov :
  • komandistov (sú povinní vložiť do firmy aspoň 10 tis. Sk),
  • komplementárov (nie sú povinný nič vložiť, ručia celým majetkom),
 • komandisti majú postavenie ako spoločníci v s.r.o.
 • komplementári majú postavenie ako spoločníci v.o.s.,
 • komplementári sú štatutármi oprávnenými na vedenie firmy,
 • pre komandistov neplatí zákaz konkurencie, môžu sa však na ňom spoločníci dohodnúť,
 • komplementári nemôžu podnikať v rovnakej oblasti bez súhlasu ostatných spoločníkov,
 • zisk sa delí na polovicu medzi komplementárov (rovnakým dielom) a komandistov (podľa výšky splatených vkladov).

V prípade premeny „s.r.o.“   na „a.s.“   alebo zlúčenia 2 spoločností s rôznou právnou formou je nutné postupovať podľa § 69 b) , resp. 218 a) a 218 k) obchodného zákonníka. Pri splnení podmienok je zmena právnej formy možná bez zániku pôvodnej právnej formy.

 

Ing. Stanislav Horváth, konateľ MSP-CONSULT, s.r.o., r. 2009-2010