C.V. konateľa

Základné osobné údaje

Ing. Stanislav Horváth, nar. 11. 7. 1957 v Trnave, ženatý, 2 deti

Vzdelanie, znalosti a skúsenosti

 • VŠE v Bratislave, Fakulta riadenia,   ASR v ekonomike, 1977-1981
 • 20 rokov manažérskej praxe (IT v strojárstve, organizácia riadenia,  neskôr pers. a fin. manažér)
 • 15 rokov praxe konzultanta (grantové poradenstvo, fin. analýza, biznisplány, všeob. hodnota firiem)
 • jazykové znalosti angl. (skôr pasívne a písomne, asi 60-70 %), čiastočne nemecký a ruský jazyk ,
 • štúdium znalca v odbore „ekonomika a manažment“ v BBS EU Bratislava (2009-2011)

Hlavné zameranie praxe v minulých rokoch

 • viacročné skúsenosti z fin. manažmentu v stroj. priemysle, členstvo v DR 4 firiem v minulosti,
 • manažérske poradenstvo   (fin. analýza, podn. zámery, stratégia firiem, projekty finančnej pomoci EÚ),
 • spolupráca s UTI  STU Bratislava pri podpore podnikania v rokoch 2006-2009,
 • spolupráca v poradenstve na projekte OSN – UNDP/GEF “Laborec-Uh v r. 2011-2012,
 • spolupráca na príprave projektov finančnej pomoci EÚ s firmou PNO SK s.r.o., Bratislava (od r. 2014), v r. 2013 spolupráca s firmou Centire, s.r.o., príležitostná spolupráca s SBA v podpore MSP.

Prehľad praxe (4 etapy v rokoch 1981-2016)

1. Činnosti súvisiace s podnikateľským poradenstvom a členstvom v orgánoch (od 2003 doteraz)

 • konateľ (spoločník)  MSP-CONSULT, s.r.o., Trnava (od 2009)
 • ekonomický a organizačný poradca, fyz. osoba MSP-CONSULT (2002-2009)
 • člen DR š.p. Mincovňa Kremnica, menovaný MF SR (2003-2007)
 • ext. hodnotiteľ vybraných projektov fin. pomoci EÚ (príležitostná činnosť)

2. Finančný manažment v obchodných spoločnostiach (1992 – 2002)

 • GORDON Slovakia, s.r.o . , Trnava ako finančný manažér v oblasti služieb, obchodu a výroby nábytku, (2000 – 2001)
 • Drôtovňa,a.s. Hlohovec , resp. Drôtovňa HOLDING, a.s ako fin. manažér a člen DR Drôtovňa a.s. Hlohovec a DRO-FIN, a.s., Bratislava (1994 – 2000)
 • AFG export-import, s.r.o., Trnava , ako fin. manažér-analytik 3 prepojených firiem skupiny AFG, v oblasti služieb (ochrana osôb a majetku), obchodu a vzdelávania (1992-1994)

3. Personálny manažment  a organizácia riadenia (1989 – 1991)

 • Šmeral Trnava, š.p.,   vedúci úseku pers. a sociálneho rozvoja, člen   DR š.p. Šmeral

4. Informatika a organizácia riadenia (1981 – 1988)

 • Šmeral Trnava, š.p., strojárstvo – výroba lisov a prídavných zariadení,   ako ved. analytik-programátor

Osobitné ocenenia a úspechy

 • víťazstvo vo výberovom konaní na pozíciu predsedu Úradu pre štátnu pomoc SR (uzn. vlády SR z 20. 3. 2002) (funkcia neobsadená pre organizačné zmeny v r. 2003-2004),
 • členstvo v DR š.p. Mincovňa Kremnica na základe vymenovania ministrom financií SR (2003-2007),
 • zaradenie do databázy ext. poradcov SBA/NARMSP pre rozvoj podnikania MSP (8/2005, znova 10/2014),
 • člen výberovej komisie VÚC Trnava pre projekty EÚ (2006-2007), hodnotenie projektov EÚ (2003-2012).

 

V Trnave, jún 2016

Ing. Stanislav Horváth, v.r.

Ako Vám môžeme pomôct?

Skúsenosti spoločnosti siahajú až do obdobia prípravy a implementácie predvstupových fondov EÚ.

Stanislav is a respectful manager and advisor, doing the maximum for his customers.

Rene Deprez
Konateľ, Drevocom, s.r.o.

Od začiatku spolupráce som na moje požiadavky dostal vždy promptnú odpoveď. Prístup pána Horvátha hodnotím veľmi dobre, bol ochotný, poskytoval rýchle odpovede a cenné rady.

Ing. Juraj Tomlain, PhD.
Konateľ, T - Industry, s.r.o.