Bude predkladanie žiadostí o NFP po r. 2017 jednoduchšie?

Bude predkladanie žiadostí o NFP po r. 2017 jednoduchšie?

Reakcia na úvahy podpredsedu vlády Pellegriniho tom, že vraj štát už nebude žiadať pri projektoch prílohy, ktoré má štátna správa k dispozícii, a tiež na možné zrušenie papierovej formy žiadostí pri jej náhrade výlučne elektronickou formou:

  1. Niektoré problémy v čerpaní “eurofondov” sa nám cyklicky vracajú, lebo rôzne formálne externé potvrdenia v etape predkladania žiadostí boli v niektorých programoch nahrádzané čestnými vyhláseniami už v minulom období 2007-2013, ale nejakým “zázrakom” sa v období 2014-2020 vrátili späť… Niektoré potvrdenia by stačilo časovo “posunúť” až do fázy po vyhodnotení a rozhodnutí o úspešných projektoch, pred uzatvorením zmlúv o NFP. Všetci žiadatelia podpisujú v čase predkladania žiadostí o NFP podrobné čestné vyhlásenia, to by snáď mohlo stačiť až do prípravy zmluvy o NFP iba s úspešnými firmami.
  2. Treba sa tiež pozrieť na užívateľský komfort platformy www.itms2014.sk, kde žiadateľ v období 2014-2020 nahráva jednu PDF-prílohu aj 6-krát, pri každom jej výskyte pri kontrole podmienky oprávnenosti. Autor softvéru (resp. zadávateľ) “nedokázal” ani očíslovať početné podmienky oprávnenosti poskytnutia na obrazovke, ktoré si opakovane vyžadujú vkladanie rôznych kombinácií príloh podľa čísla podmienky oprávnenosti… Ak to tak zostane, nebude žiadnou úľavou, ak sa zruší predkladanie  1-2 výtlačkov žiadostí v tlačenej podobe…
  3. Osobitným problémom je povinnosť všetkých žiadateľov začať VO už pred predložením žiadosti o NFP, hoci jeho kontrola prebehne až po uzavretí zmlúv o NFP s úspešnými žiadateľmi. Realizácia projektu tak čaká ďalšie mesiace na schválenie kontroly VO, našťastie sa to týka už iba úspešných projektov.

Ing. S. Horváth, konateľ MSP-CONSULT, s.r.o.